مشاوره و تحریر لوایح دفاعیه مالیاتی
به منظور به حداقل رساندن یا حذف جرائم