قبول کلیه امورحقوقی، امور قراردادها
داوری و حل اختلاف،وکیل مالیاتی،شکایات
روابط کار