طراحی و پیاده سازی چارت سازمانی، نرم افزار اداری ، تامین نیرو مالی و اداری