قبول کلیه کارهای بیمه و حقوق و دستمزد اشخاص حقیقی و حقوقی