در کنار کسب و کار شرکتهای دانش بنیان
از زمان راه اندازی تا بهر برداری