حسابداری برای شرکتهای پیمانکاری، مسئولیت محدود ، سهامی خاص و سهامی عام