مراحل اعتراض به مالیات
مالیات نهایی مبنایی برای بررسی عملکرد مالیات دهنده است، اداره امور مالیاتی با توجه به قوانین و مقررات مربوطه و از طریق برگه تشخیص مالیات، مقدار مالیات پرداختی را به مالیات دهنده ابلاغ می کند. اگر شخص مؤدی متوجه شود که مالیات بیشتری نسبت به درآمد او تعیین کرده‌اند یا قوانین و مقررات مربوطه را نقض کرده‌اند، می تواند نسبت به برگه تشخیص مالیاتی خود اعتراض کرده و جهت حل اختلاف پیش آمده، به هیئت حل اختلاف اداره امور مالیاتی مراجعه کند.

اعتراض به مالیات تعیین شده:
البته در بعضی موارد مؤدی نظر کمیته حل اختلاف را می پذیرد و پیروی می کند، اما در بعضی موارد اوضاع برعکس می شود به این صورت که مؤدی رأی و نظر هیئت حل اختلاف را قبول نکرده و نسبت به مالیات مشخص شده، درخواست تجدید نظر می کند.
بنابراین در صورت لزوم مؤدی می تواند به هیئت استیناف امور مالیاتی مراجعه کرده و اعتراض خود را در مورد رأی صادر شده اعلام نماید.
باید این مورد را در نظر داشته باشید که رأی هیئت مدیره معتبر و لازم الاجرا بوده و سازمان امور مالیاتی باید رأی هیئت حل اختلاف را اجرا کند.
اگر مؤدی نسبت به رأی صادره هیئت حل اختلاف اعتراض داشته باشد، هم شخص مالیات دهنده و هم اداره امور مالیاتی مکلف هستند که طبق ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم شکایتی را به شورای عالی مالیاتی ارائه دهند و درخواست ابطال رأی و رقم مالیات در نظر گرفته شده را بدهند. این کار باید طی مدت یک ماه از تصمیم نهایی هیئت حل اختلاف مالیاتی، منوط به قوانین و مقررات مربوطه انجام شود.
بنابراین اگر مؤدی نسبت به رقم مالیات مشخص شده خود در یک ماه اعتراض نکند یا اسنادی را پیدا کرده که می‌تواند رأی صادره اداره مالیاتی را به سود خود تغییر دهد، باید چه مراحلی را طی کند.
1- اعتراض نزد اداره امور مالیاتی:
هنگامی که برگه تشخیص مالیات به مالیات دهنده ابلاغ شود و مالیات دهنده نسبت به مقدار مشخص شده مالیات معترض باشد، در این صورت متقاضی می تواند طبق ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحیه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)، ظرف مدت یک ماه از مورخ ابلاغ، به صورت حضوری یا همراه وکیل تام الاختیار خود، موضوع را با ارائه دلایل و اسناد مربوط به مرجع مالیاتی صادر کننده اعلام کرده و به صورت کتبی درخواست بررسی مجدد نماید، رسیدگی به این شکایت ماهیت اداری دارد و در طی ۳۰ روز دلایل و مدارک بررسی می شود.
اگر محتوای دلایل و مدارک از سوی مراجع ذی ‌ربط جهت ابطال مقدار مالیات تعیین شده در برگه تشخیص مالیاتی کافی در نظر گرفته شود، آن را ابطال کرده و دلایل را پشت برگه تشخیص مالیاتی ثبت و امضا می ‌کند. در صورتی که دلایل اسناد و مدارک ارائه شده در بحث اختلاف درآمد مؤثر واقع شده باشد و مورد قبول مالیات دهنده باشد، دلایل در پشت برگه تشخیص مالیاتی منعکس شده و توسط مسئول مربوطه و مؤدی امضاء می شود، اما اگر دلایل و اسناد اعلام شده توسط مؤدی مبنی بر امتناع از برگه تشخیص یا اصلاح، مؤثر واقع نشود، مسئول مربوطه باید دلایل را پشت برگه تشخیص مالیاتی منعکس کرده و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به هیئت حل اختلاف ارسال نماید.
2- هیئت حل اختلاف اولیه مالیاتی:
به موجب ماده ۲۳۹ این قانون، اگر برگه تشخیص مالیات مطابق با مفاد ماده ۲۰۳ و ماده ۲۰۸ این قانون ارزیابی شده باشد و مالیات دهنده رویه مقررات این ماده را رعایت نکرده باشد، در این صورت برگه تشخیص مالیاتی صادر شده به عنوان برگه مورد اعتراض شناخته می شود، در چنین مواردی و در مواردی که مالیات دهنده ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ به برگه تشخیص شکایت کرده باشد، پرونده برای بررسی مجدد به هیئت حل‌ اختلاف ‌مالیاتی ارسال می شود.
در اصل جلسات هیئت تجدید نظر مالیاتی به صورت حضوری برگزار می شود و مؤدی یا نماینده وی و هم چنین نماینده اداره امور مالیاتی می توانند در جلسه هیئت تجدید نظر شرکت کنند. پرونده های مالیاتی این هیئت ها با حضور قاضی دادگستری، نماینده اداره امور مالیاتی کشور و نماینده انجمن های حرفه ای به صورت تخصصی انجام می شود.

مطابق ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم، تصمیمات هیئت‌ های حل اختلاف اولیه غیرعلنی بوده و در طی ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، نماینده اداره امور مالیاتی و متقاضی می توانند به هیئت‌ حل اختلاف مالیات مراجعه کنند.
درصورتی که مؤدی مالیاتی درخواست تجدید نظر در خصوص تصمیم گیری اختلاف مالیاتی را بدهد و اسناد و مدارکی مبنی بر بررسی ناقص حسابرس مالیاتی ارائه دهد، هیئت مجاز است اسناد و مدارک ارائه شده توسط مؤدی مالیاتی را بدون اطلاع قبلی مورد بازبينی قرار دهد.
از آن جا که مدت بررسی در هیئت حل اختلاف بسیار کوتاه است (معمولاً 5 دقیقه)، عدم وجود اسناد مربوطه ممکن است منجر به تصویب نظرات حسابرسی مالیاتی شود، بنابراین توصیه می شود هنگام حضور در هیئت حل اختلاف مالیاتی، اسنادی از قبیل اسناد مدیر عامل و صاحب امضاکننده، آخرین تغییرات در اطلاعیه، قراردادها، فاکتور های صادر شده، استعلام مالیاتی، دفتر کل و دفتر روزنامه را همراه داشته باشید.
از آن جا که سؤالات مالیاتی مستقیماً توسط طرفین هم پیمان به اداره امور مالیاتی ارسال می شود، توصیه می شود در صورت ارسال استعلام به وزارت دارایی، اطلاعات دقیقی درباره برگشت استعلام ها را از پرونده مالیاتی قبل از جلسه هیئت مدیره دریافت کنید؛ در صورتی که استعلام ها به اداره امور مالیاتی واصل نشده باشد، در این صورت نسبت به دریافت نامه از قسمت مالی طرف های قرار دادی مالیات دهنده، جهت تأییدیه حساب اقدام کنید.
3- هیئت تجدید نظر مالیاتی:
در طی سال های ۱۳۸۰-۱۳۸۸، بررسی هیئت های حل اختلاف تنها در یک مرحله برگزار می شد و اعتراض به حکم صادره توسط هیئت حل اختلاف تنها در شورای عالی مالیاتی قابل بررسی بود، به موجب ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم که حاکم بر هیئت تجدید نظر حل اختلاف مالیاتی بود، با اصلاح قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۸۰ این قانون حذف شد.
این هیئت در تاریخ 1380/2/20 بر اساس تنها ماده این قانون، یک ماده به عنوان ماده ۲۴۷ مجدداً به قانون مالیات های مستقیم تصویب و به قانون بازگردانده شد.
در حال حاضر، به موجب ماده ۲۴۷ اصلاحی (۱۳۸۸/۲/۲۰) در صورتی که آرای هیئت های حل اختلاف بدوی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ رأی بر اساس ماده ۲۰۳ این قانون و تبصره های آن به مؤدی، توسط مودی یا ماموران مالیاتی مورد اعتراض قرار گیرد، در هیئت حل اختلاف تجدید نظر بررسی خواهد شد.
در حال حاضر، مطابق ماده ۲۴۷ (اصلاحیه ۲۰/۲/۱۳۸۸)، اگر آرای هیئت های حل اختلاف اولیه ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ رأی، مطابق ماده ۲۰۳ این قانون و آیین نامه های آن به مالیات دهنده، مورد اعتراض شفاهی مالیات دهنده یا مسئولان مالیاتی قرار گیرد، در هیئت حل اختلاف تجدید نظر، بررسی خواهد شد.
4- شورای عالی مالیاتی:
به موجب ماده ۴ (پیوست 1388/2/20)، هنگامی که مؤدی یا اداره امور مالیاتی در مهلت مشخص شده نسبت به تصمیم نهایی هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض کنند، بررسی مجدد به شورای عالی مالیات ارجاع می شود.
طبق ماده ۲۵۲ (اصلاحیه 1380/11/27) قانون، شورای عالی مالیاتی از ۲۵ عضو تشکیل شده است که به عنوان افراد صاحب نظر، آگاه و باتجربه در امور حقوقی، مالی، اقتصادی، حسابداری و حسابرسی که حداقل دارای مدرک کارشناسی یا معادل آن در رشته های فوق باشند، این افراد به توصیه رئیس کل اداره امور مالیاتی کشور و دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می شوند.
این شورا به شکایات مطرح شده که با ارائه دلایل و اسناد و مدارک صریح مبنی بر نقض قوانین و مقررات موضوعه و یا با ادعای بررسی ناقص پرونده، بدون وارد شدن به ماهیت موضوع پرونده، تنها به منظور رعایت تشریفات و کامل بودن بررسی های قانونی و تطابق آن با قوانین و آیین نامه های موضوع شکایت، رسیدگی کرده و با استناد به اسباب و دلایل قانونی تصمیم مناسب جهت ابطال آرای حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مذکور، رأی صادر می‌کند.
لازم به یادآوری است که به موجب تبصره ۴ (پیوست ۲۰/۲/۱۳۸۸) ماده ۲۴۷ قانون، در شرایطی که شکایت مالیات دهندگان از تصمیمات هیئت های مقدماتی توسط هیئت استیناف تجدید نظر رد شود و هم چنین شکایت از آرای هیئت های تجدید نظر توسط شعبه های شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، در هر مرحله، یک درصد معادل با مالیات مشخص شده، هزینه رسیدگی از مالیات دهنده دریافت می شود.

بازبینی در این هیئت به عنوان یکی از روش های فوق العاده برای رسیدگی به شکایات مالیاتی نهایی است که با توجه به مهلت اعتراض قابل بررسی در هیئت دیگری نیست. اساس اعتراض مالیاتی باید این باشد که مالیات بر اساس شواهد کافی ناعادلانه است. بررسی این اعتراض توسط هیئتی متشکل از سه نفر به انتصاب وزیر امور اقتصاد و دارایی شکل می گیرد که حکم ارسال پرونده به این هیئت هم با همین مسئول است. رأی بیشتر اعضای هیئت حتمی و لازم الاجرا خواهد بود.
5- دیوان عدالت اداری:
طبق بند ۲ ماده ۱۰ قانون ادارات و آیین رسیدگی دیوان عدالت اداری تصویب شده (1392/3/25) مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصمیم این هیئت قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری کشور می باشد.
تلاش قانون گذار در قانون مالیات های مستقیم با هدف حل اختلافات مالیاتی در مراحل اولیه بوده است، زیرا جلسات رسیدگی در شورای عالی مالیات و دیوان عدالت اداری به دلیل تعداد زیاد پرونده ها طولانی است. این کار هم برای سازمان مالیاتی و هم برای مالیات دهندگان مفید است، زیرا سازمان مالیاتی در اسرع وقت مالیات را جمع می کند و وضعیت مالیات دهنده را زودتر تعیین می کند.

 

 

مهلت اعتراض به بدهی اعلامی تامين اجتماعی چند روز است؟

مطابق ماده ۴۲ قانون تأمین اجتماعی: «در صورتى كه كارفرما به ميزان حق بيمه و خسارات تأخير تعيين شده از طرف سازمان معترض باشد مى‌تواند ظرف. 30 روز (سى روز) از تاريخ ابلاغ، اعتراض خود را كتباً به سازمان تسليم نمايد.
اعتراض به بدهی تامین اجتماعی
سازمان مكلف است اعتراض كارفرما را حداكثر تا يك‌ ماه پس از دريافت آن در هيأت بدوى تشخيص مطالبات مطرح نمايد در صورت عدم اعتراض كارفرما ظرف مدت مقرر، تشخيص سازمان قطعى و ميزان حق بيمه و خسارات تعيين شده طبق ماده ۵۰ اين قانون وصول خواهد شد».
برابر ماده ۴۳ قانونِ پیش گفته، کارفرما می تواند ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ رأی هیأت بدوی، به این رأی اعتراض نماید و مرجع رسیدگی، هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات است.
اگرچه رأی هیأت تجدیدنظر قطعی و قابل اجرا است، ولی مطابق مواد ۱۰ و ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری کارفرما می تواند به آراء قطعیت یافته صادر شده از هیأت های بدوی یا تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری «از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها» اعتراض به بدهی اعلامی تامین اجتماعی نماید.

جهت ثبت و پیگیری اعتراضات خود و جلوگیری از هزینه های گزاف ناشی از عدم آگاهی قوانین و جرائم آن میتوانید از تجارب تیم دعاوی شرکت رهنمون ایده پرداز برنا استفاده نمایید.
راه های ارتباطی:  09355547269 _ 28424929- 021

 

فرایند کلی رسیدگی به اختلافات و دعاوی کارگری وکارفرمایی
مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار ، قرارداد کارآموزی ، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد ، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کار آموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد ، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

حسب ماده ۲۸ آیین دادرسی کار مصوب بهمن ماه ۱۳۹۱ رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار منوط به تسلیم دادخواست است که از سوی کارگر،کارآموز، کارفرما یا قائم مقام یا نمایندگان آنان به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل تقدیم می گردد.

پس از تسلیم دادخواست از سوی ذینفع و طی مراحل قانونی و تشریفات اداری و دعوت از اصحاب دعوی پرونده، ابتدا در دستور کار هیات تشخیص که متشکل از یک نفر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، یک نفر نماینده کارگران و یک نفر نماینده مدیران صنایع است قرار می گیرد. هیات پس از استماع اظهارات اصحاب دعوا، بررسی و مداقه در محتویات پرونده و بررسی مدارک و اسناد تسلیمی از ناحیه طرفین مبادرت به صدور رای می نماید. آراء هیات تشخیص مستند به ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف مهلت ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ به هر یک از اصحاب دعوی قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در هیات حل اختلاف می باشد؛

در صورت عدم اعتراض از ناحیه هر یک از اصحاب دعوی در موعد مقرر به دادنامه هیات تشخیص، رای مذکور قطعیت یافته و لازم الاجرا خواهد بود. در صورت اعتراض به آراء هیات تشخیص و تنظیم دادخواست تجدید نظر خواهی پرونده با دعوت مجدد از اصحاب دعوی در دستور کار هیات حل اختلاف که متشکل از ۳ نفر نماینده دولت (نماینده مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده دادگستری و نماینده فرمانداری)، ۳ نفر نماینده کارگران و ۳ نفر نماینده کارفرمایان می باشد، قرار می گیرد و هیات با دعوت از اصحاب دعوی وفق مقررات نسبت به رسیدگی به موضوع و صدور رای قانونی مبادرت می ورزد.

آراء صادره هیات حل اختلاف قطعی و لازم الاجرا بوده و در صورت عدم اجرا از سوی محکوم علیه با درخواست ذینفع، جهت اجرا به واحد اجرای احکام حقوقی دادگستری ارسال می گردد.

توضیح اینکه آراء هیات حل اختلاف مستند به تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ برای افراد داخل کشور و ظرف مهلت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ برای افراد مقیم خارج از کشور قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری می باشد.

همیشه شنیده ایم پیشگیری بهتر از درمان است.
لذا جهت جلوگیری از درگیری دعاوی کارگر و کارفرمایی با استفاده از قرارداد های تنظیم شده این شرکت که زیر نظر وکلاو حسابداران حرفه ای تهیه و تنظیم گردیده است استفاده نمایید.
و اگر کار از مرحله پیشگیری گذشته است بهترین راه حل جهت احقاق حق خود تیم حرفه ای کارشناسان مالی-حقوقی شرکت ماست.
راه های ارتباطی:  09355547269 _ 28424929- 021